Твоят час

През учебната 2016/2017 година OУ „Христо Смирненски“- село Житница започна работа по проект BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1“. Цели Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на…

Повече

Квалификация на педагогическите специалисти

ОУ „Христо Смирненски“- с. Житница участва в проект BG 051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП „Развитие на Човешките Ресурси“  с Бенефициент Министерство на образованието и науката, чрез Дирекция „Квалификация и кариерно развитие”. Партньор по проекта е Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието (НИОКСО).

Повече